Värt att veta om skolbibliotek

53% av grundskoleeleverna har tillgång till ett bibliotek bemannat minst sex timmar i veckan eller ett bibliotek som är integrerat med ett folkbibliotek.
Elever i grundskolan har sämre tillgång till bibliotek än elever i gymnasieskolan. Motsvarande siffra för gymnasieskolans elever är 90 procent.
26 % av landets grundskolor har ett bibliotek eller bokrum som är helt obemannat, medan var tionde har avsatt personal under högst fem veckotimmar till biblioteksservice. Det är framförallt små skolor som inte har bemannade bibliotek.
Över 80 procent av gymnasieeleverna har tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat minst sex timmar per vecka.
Ytterligare sju procent har tillgång till ett skolbibliotek som är integrerat med ett folkbibliotek. Närmare 90 procent av gymnasieeleverna kan alltså sägas ha god tillgång till bibliotek i skolan.
Jämfört med 1999 har bemanningen förbättrats i de kommunala grundskolornas bibliotek. Andelen kommunala skolor som avsatt personal under minst 6 veckotimmar steg från 17 till 22 procent. Samtidigt ökade andelen elever med tillgång till motsvarande servicenivå från 30 till 38 procent.
I grundskolebiblioteken svarar bibliotekarier endast för 36 procent av personaltimmarna. Pedagoger/lärare står för 24 procent och resterande 40 procent utfördes av annan personal.
Elever i friskolor har inte samma tillgång till skolbibliotek som elever i kommunala skolor. 46 procent av friskoleeleverna i grundskolan gick i skolor som antingen saknade bibliotek eller hade obemannade bibliotek.
Motsvarande siffra för friskolornas gymnasiebibliotek är 51 procent. Mer än var femte elev i de fristående gymnasieskolorna saknar tillgång till skolbibliotek, jämfört med 1 av 100 i de kommunala gymnasierna.
I gymnasieskolornas bibliotek finns 17 volymer per elev jämfört med 15 i grundskolornas.
Under 2002 köpte gymnasierna nya medier för 174 kr per elev och grundskolan för 122 kronor per elev.
Antalet utlån per elev är mycket större i grundskolan (13 lån per elev) än i gymnasieskolan (5 lån per elev)

 

Lämna ett svar