Aktuellt

 

Skolbiblioteksgruppen kommer under våren 2004 att fokusera på de pedagogiska vinsterna med utbildad personal i skolbiblioteken i en kampanj kallad ”Bemanna skolbiblioteken”.

Syfte med kampanjen är att förmedla skolbibliotekens betydelse i den skolutveckling som nu pågår. För att skolbibliotekets funktion och möjligheter ska kunna tillvaratas bör fler skolbibliotek bemannas med för ändamålet utbildad personal.

Målet med kampanjen är att bemanna fler skolbibliotek och öka förståelsen för väl fungerande skolbibliotek.

Nationella Skolbiblioteksgruppen kommer att vända sig till kommunpolitiker och skolledare som är intresserade av effektiv resursanvändning, skolutveckling och investering för framtiden. Likaså till lärare som är intresserade av att se skolbiblioteket som en samarbetspartner med möjlighet och avlastning. Inget hot utan ett stöd i undervisningen!

Kampanjen ska ses som en samordning av olika kommunikativa insatser, en samordning av ett antal aktiviteter med ett gemensamt syfte och budskap. Kampanjens arbete är i sitt inledningsskede.