Lagar och förordningar som rör skolbiblioteken

 

I bibliotekslagen (SFS nr: 1996:1596) finns bestämmelser om skolbibliotek inom grundskolan och gymnasieskolan: ”5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen”. I skollagen finns endast en hänvisning till skrivningarna i Bibliotekslagen.

Lagar och förordningar finns att söka på Riksdagens webbplats.

I ”Läroplan för grundskolan LPO 94” och ”Läroplan för de frivilliga skolformerna LPF 94″ står att rektor har ansvaret för skolans resultat och har därvid ett särskilt ansvar för att: ” skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel” (LPO 94, likartad skrining i LPF 94). För gymnasieskolans elever finns det dessutom ett mål som ska uppnås: ”Läraren skall se till att eleverna tillägnar sig bok- och bibliotekskunskap” Läroplaner mm finns tillgängliga på Skolverkets webbplats.

Webbansvarig: Kia Gumbel, Sidan uppdaterad  27 mars 2017